≡ Menu

Storm exhibition in- conversation event 13th May 4.30 – 6pm

DAC, in collaboration with BayArt, Cardiff, will be hosting an in-conversation event between DAC’s Director Ruth Fabby and disabled and visually impaired artist Rachel Gadsden and members of the Deluge Collective.

Book here

The theme of the event will be stimulated and inspired by notions of the current BayArt Storm Exhibition, and will consider and address the challenges that disabled and deaf artists have experienced during the covid pandemic, and how they are creatively surviving the storm.

Bydd DAC mewn cydweithrediad â Bay Art, Caerdydd, yn cynnal sgwrs rhwng Cyfarwyddwraig DAC Ruth Fabby ag Artist anabl a nam ar y golwg Rachel Gadsden ac aelodau’r Deluge Collective. Bydd thema’r digwyddiad yn cael ei ysgogi a’i ysbrydoli gan syniadau am Arddangosfa Storm BayArt, a bydd yn ystyried ac yn mynd i’r afael â’r heriau y mae artistiaid anabl a byddar wedi’u profi yn ystod y pandemig a sut maen nhw’n goroesi’r storm yn greadigol.

Ruth Gould MBE, DL – Ruth Fabby [formerly Gould until October 2019] is the Director of Disability Arts Cymru (DAC) since August 2019.  Now residing in Cardiff, Ruth is leading the organisation to support a creative and equal Cymru where disabled and Deaf people are pivotal to the arts of the nation. Ruth has worked in the arts / disability arts all her professional life. 

Ruth Gould MBE, DL – Ruth Fabby [Ruth Gould tan Hydref 2019] yw Cyfarwyddwraig Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ers Awst 2019. Mae Ruth wedi’i lleoli yng Nghaerdydd pellach ac yn arwain y sefydliad i gefnogi Cymru greadigol a gyfartal, lle mae pobol anabl a Byddar yn ganolog i gelfyddydau’r genedl. Mae Ruth wedi gweithio yn y celfyddydau / celfyddydau anabledd am ei fywyd proffesiynol oll.

Rachel Gadsden (UK) www.rachelgadsden.com is a disabled and visually impaired artist and director. Expressionist in approach, she creates solo exhibitions, performances and collaborative social engagement art projects with disabled, vulnerable and mainstream communities nationally and internationally, through painting, performance, digital film, with the object of developing cross-cultural dialogues considering universal notions of humanity.

Mae Rachel Gadsden (y DU) yn artist a chyfarwyddwr a chanddi anabledd a nam ar y golwg. Yn fynegiannol ei harddull, mae’n creu arddangosfeydd unigol, perfformiadau a phrosiectau ymgysylltu cymdeithasol cydweithiol gyda chymunedau anabl, bregus a phrif-ffrwd ym Mhrydain a thramor, trwy waith peintio, perfformiad, a ffilmio digidol, gyda’r nod o ddatblygu deialogau trawsddiwylliannol sy’n ystyried syniadau hollgyffredinol am ddynoliaeth.

Mae’r Deluge Collective yn gydweithrediad rhyngwladol amrywiol o artistiaid, cerddorion ac awduron sy’n archwilio ffyrdd y mae mynegiant yn symud rhwng arferion artistig unigol, i ddatgelu syniadau dyfnach o ddynoliaeth a rennir. Yn sail i’r broses greadigol mae’r uchelgais i wreiddio mynediad i’r anabl fel rhan ganolog o’u gweledigaeth esthetig.

British Sign Language Interpreters and live Captioning will be provided.    After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Cofrestrwch ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiadau hyn. Darperir Dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain a Chapsiynau byw.

Leave a Comment